Chat Photo

عرفان و تصوف

4200 members

@erfanvatasavof

این کانال توسط چند ادمین که به هیچ جریان و نحله ای انتساب ندارند اداره می شود و فقط در زمینه نقد عرفان و تصوف فعالیت دارد.

Similar chats